Archivio | Maggio 5, 2022

Racconto

LA RIGGINA E LI FIERRI TI LI CAZIETTI

Štava nna vota a nnu paisu luntanu luntanu, nna bedda zingaredda

ca vinneva li fierri ti li cazietti alli marcati ca si facevunu ntr’alli paisi vicini allu paisu sua.

La zingaredda tineva sì e no, nna quinnicina t’anni, purtava do’ trecce grossi grossi comu do’ mannucchi ti granu, e puru biondi comu lu cranu ca crišceva ntra quiri paisi.

La màmmisa li faceva mettere sempre certi gonne rricciate e pintiliàte

ti tutti li culuri del mondo. Po’ li faceva mettere sempre cammicette bianche ti percalla, comu quera ca si facevunu li lenzuòle ti la tòta, bbeddi bianche e forti, ca puru ca si li mitteva misi sani sani, li cammicette nonci si cunsumavunu maje. Quannu la cammiccetta si mmucitava, la notte,  la màmmisa la llavava ntr’alla crasta ti lu còfun cu lla cènnere e la lissìa ca ardurava ti murtedda.

Po’ la màmmisa ti la zingaredda, ca era pinzierosa, la spanneva a sole e sereno e la matina era già ssucatu e la figghja si la mitteva arretu.

Ogni matina la zingaredda sceva alli marcati a vinnè fierri ti cazietti, fricieddi pì fa la pašta, e qualche vota ‘nduvinava puru la furtuna!

Passavunu l’anni e la zingaredda si faceva bbedda fatta.

Li capiddi ernu comu do’ fascine di cranu, li fianchi tunni tunni, li jammi longhe longhe, e la vocca era comu nnu jaròfulu russu russu….

Lu tiempu passava e la zingaredda si faceva cranne e crisceva, crisceva…

Nnu bbeddu giurnu s’acchjò a passare ti ddà, nnu beddu vagnone, sceva vištutu bbuènu, purtava scarpe lùciti ti vernice, cammisa bianca comu la luna ti scinnaru e nnu paru ti uecchj azzurri comu lu cielu t’aprile.

Nisciunu però sapeva ci era.

Quiru vagnone era nnu principi ca si vulè nzurava e sceva girannu lu munnu pi acchjà nna vagnedda bedda fatta com’a jddu.

Be’ non vuè ca quiru appena vitiu la zingaredda si ni nnammuròju!!!

E quannu edda lu trimintju ntra gli uecchj azzurri si sintiu comu nnu fuecu ca li vvampò totta la facce?

Senza purtà la storia troppo alla longa, quisti ddò beddi giuvini si spusarnu!

No’ lli mpurtava niente a jddu ca edda era nna zingra ca vinneva li fierri ti li cazietti!

Mo era nna riggina servita ti nanti e ti retu! Tineva cammeriere e sièrvi, e vetturini ca la purtavunu sempre a ncavaddu  e edda nonc’era fatià cchiù!

Non c’era scé cchiù alli marcati a vinné li fierri ti li cazietti, o li fricieddi pi fa la pasta,  o li fierri pi’ lla lana, o pi nduvinà la furtuna!

Passa nn’annu, pàssunu to’ anni e la riggina stava sempre amara amara.

Si sinteva ca ntr’allu core sua li mancava ncuna cosa. No nascevunu mancu figghj cu la tinévunu occupata. Sì, lu principi li vuleva bbene, si la mbrazzava tutti li sere, ma a edda li mancava ncuna cosa.

E ccè cosa, e ccè cosa, ccè cosa li mancava pi turnà felice comu nna vota?

Quišti érnu li pinzieri ca murtificavunu lu principi.

Lu puvirieddu no sapeva com’era a ffa.

Ma nnu bbeddu giurnu, successe nna cosa ca nisciunu si spittava.

La riggina assìu sobbr’alla barcunata ti la reggia, cu nnu mazzu di fierri ti cazietti e si mittìu a grità! “Ci vole fierri ti cazietti!!!”; Ci vole fierri ti cazietti!!!”; “Ci vole fierri ti cazietti”!!!…

A prima bbotta li sudditi ti quiru Regnu, nonci capèvunu quiru ca la riggina sta gritava! Si trimintévunu l’unu cu l’otru e scutulavunu la capu e dicevunu ”Mmah’! La riggina ste esse paccia, sarà!” E assaj dispiaciuti si lluntanavunu ti sotta alla logge.

Šta cosa si rripitìu doi tre giurni e già si diceva in giru ca la riggina no’ stava bbona.

Ma si sbagliavunu, e assaj puru!

Dopu picca giurni, lu principi viteva ca alla riggina l’era turnatu l’appititu; l’era turnatu nnu beddu culuritu nfacci, si mitteva li ricchini a circhiòni e si triminteva allu specchiu totta cuntente, riteva e cantava sola sola.

Allora puru allu principi, ca alla bedda zingaredda li vuleva assai bbene, li turnò  lu surrisu e la cuntintezza e di tannu la sera si la mbrazzò cchiù forte ti prima.

Dopu qualche annu nascèrnu puru ddo beddi piccinni, e lu regnu ti quiru principi ddivintò lu regnu cchiù felice ti lu munnu!

Longa è la strata, sretta è la via, dicìti la vostra ca iu dicu la mia.

Anna Marinelli