Archivio | agosto 14, 2012

Li fave, la foca e Santa Maria

Alli tiempi mia, li ginitori ca tinèvunu cincu se’ fìli, ccattàvunu nu quintale ti fave all’annu, a ci ni tineva tre, quattru, ni ccattava mienzu quintale, insomma si ccattàvunu li fave in base a quanta pirsùni ernu intr’a la famiglia e si cucinàvunu li fave armenu tre vote la sittimana, lu lunitìa e lu viendridìa era sicuru, lu mierculitìa no tanta, si puteva puru cucina’ ‘n’otra cosa.

Allora, li ginitori ccattavunu li fave e, siccomu allu tiempu ti li fave la scola era ghiusa, pi tine’ li piccinni occupati, si mittèvunu nnanti alla porta o intr’allu uertu, o la matina allu friscu o topumenzatìa, a muzzica’ li fave.

Muzzica’ li fave vo’ ddici, lliva’ prima lu nasieddu e po’ lu restu ti lu scuerciùlu cu lu muzzicatùru!
Si pigghjava na seggia vecchia, ti pagghja, e si mitteva la chjanca, e li fave sobbra, a picca la vota, lu stagghju era nnu panarieddu o nu sicchiettu la vota.

La mamma si mitteva alla vanna larga ti la seggia e li piccinni ti costi.
Li granni ernu ‘spierti ti stu mistieri, ma li piccinni, cu ‘sti tisciticchj nonc’ernu tanta svelti e bravi. Qualche vota si tàvunu nna botta ti muzzicatùru sobbr’alli mani.

Quannu succetèva la mamma sùbbitu li cunsùlava: “ Gio’, manè alla mamma, ca ti Santa Maria ma scè a mare”!
Li piccinni però ancora nonci lu sapèvunu ca lu Santa Maria ti tannu era lu ferragostu!

Trimintèvunu stu carrùmmulu ti fave e si facèvunu la croce alla tretta e alla smersa.
Intantu quanta cchjù giurni passavunu tanta cchjù li fave facèvunu lu favarùlu, e si scarfàvunu sobbr’allu telone addò ernu statu vacate, e facèvunu vine’ la foca!

E ce ni sapiti vuje ce era la foca!

Era nu pruritu c ‘asseva sobbr’alli vrazzi e ti vineva sempre ti cratta’ comu sia ca tinivi la scarlatina o la rugna. A quistu puntu, a mare s’era sce’ pi forza, cussì la foca passava cchju prestu!

Menu male!